Usunięto obraz.

 

 

 

Projekt  „Bliżej zawodu” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF

 

Projekt ma na celu:

 

 • zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną  poszukiwaną na rynku pracy 262 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach  prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska

 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez: realizację staży/ praktyk, kursów kwalifikacyjnych, podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210201

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 15

 • Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2

 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych

 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3

 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych

 • Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych

 • Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5

 • Technikum nr 18

 • Technikum nr 19

W ramach projektu zaplanowano:

 • praktyki i staże zawodowe dla uczniów,

 • kursy kwalifikacyjne: Uprawnienia SEP 1kV dla uczniów kształcących się w na kierunku technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk transportu kolejowego, technik transportu kolejowego, technik informatyk, technik elektronik; Obsługa wózków widłowych dla uczniów kształcących się w na kierunku technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy,

 • kursy kwalifikacyjne i staże dla nauczycieli zawodu

 • doposażenie pracowni nauki zawodu w siedmiu placówkach