Od 28 marca znieśliśmy obowiązek izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek.

 

Uwaga! Od 1 marca znosimy limity i ograniczenia z wyjątkiem:

   - izolacji chorego i kwarantanny dla współdomownika,
   - kwarantanny przyjazdowej,
   - obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej.

Decyzja MEiN


Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław, tel. 71 328-21-25


 

Procedura organizacji pracy w Technikum Nr 18 we Wrocławiu na wypadek wystąpienia COVID19

I Cel
Określenie zasad organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażania wirusem , SARSCOV2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa

II Procedurę stosujemy na terenie Szkoły

III Postanowienia ogólne
1. Do szkoły mogą przychodzić tylko:
    1.1 Uczeń, pracownik zdrowy , bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
    1.2. Uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannach,
2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 rozumie się;
- podwyższona temperatura ciała,
- ból głowy i mięśni,
- ból gardła,
- kaszel,
- duszności i problemy z oddychaniem,
- uczucie wyczerpania,
- bark apetytu.
3. Na terenie szkoły ograniczamy do minimum osoby z zewnątrz, które zobowiązuje się do stosowania środków ochrony ( osłona nosa, ust, dezynfekcja rąk).
4. Osoby z zewnątrz wchodząc na teren szkoły, zobowiązanie się do wypełnienia rejestracji wejść znajdującego się przy portierni.
5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję górnych dróg oddechowych.
6. Wychowawcy klasy ustalają szybką komunikację telefoniczną z rodzicami/opiekunami uczniów.

IV Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych takich jak: częste mycie rąk, dezynfekcja, itp.
2. Na terenie szkoły, obowiązują ogólne zasady higieny, tj: ochrona ust i nosa podczas kaszlu, kichania,  nikanie dotykania oczu , ust i nosa.
3. Rekomenduje się noszenie maseczek / przyłbic/ w przestrzeni ogólnodostępnej przy przemieszczania się między klasami.
4. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekcyjne niezbędne do odkażenia pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz dezynfekcji rąk.
5. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
6. Ściśle przestrzegane są w szkole zasady dezynfekcji i wietrzenie pomieszczeń.
7. Na terenie szkoły prowadzimy monitoring codziennych prac porządkowych, w tym utrzymanie czystości w salach lekcyjnych pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dodatkowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatur, włączników.
8. Przy wejściu do budynku szkolnego obowiązuje dezynfekcja rąk, informacja wraz z instrukcją planszową zawieszona obok środka do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu.
9. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczony jest numer telefonu do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
10. W szkole znajdują się oznaczone pojemniki na zużyte rękawiczki / maseczki jednorazowe zgodne z wytycznymi GIS.
11. W salach lekcyjnych zminimalizowaliśmy ilość przedmiotów i sprzętów trudnych do dezynfekcji a przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, drabinki, etc.) dokładnie czyścimy i dezynfekujemy.

V Organizacja pracy szkoły
1. Zapewniamy taka organizację pracy szkoły by minimalizować możliwość gromadzenia się uczniów.
2. Przerwy lekcyjne do przemieszczenia się miedzy poszczególnymi salami w maseczkach z osłoniętymi ustami i nosem.
3. Wietrzenie sal lekcyjnych minimum 1 raz na godzinę ( lub częściej).
4. Wietrzenie wszystkich ciągów komunikacyjnych w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
5. Zachowywanie w miarę możliwości dystansu.
6. Młodzież w salach lekcyjnych siada przy rozsuniętych ławkach, zachowując dystans.
7. W klasach lekcyjnych staramy się zachowywać odległość 1,5/2 metry pomiędzy ławkami uczniowskimi a stanowiskiem nauczyciela.
8. Rekomendujemy, by uczeń/nauczyciel poniżej odległości 1,5/2 metra zakładał maseczkę ochronną, przyłbicę.
11. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki.
12. Uczniowie nie udostępniają sobie przyborów i podręczników.
13. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest (wg. regulaminu) na zasadach uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczonych z biblioteki.
14. Korzystanie z gabinetów pedagoga, psychologa, pielęgniarki środowiskowej – maksymalnie 1, 2 uczniów z zachowaniem dystansu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu zdrowia.

VI Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy ucznia odizolować z zapewnieniem 2 metrów odległości.
2. Uczeń znajduje się pod opieka pracownika szkoły, którego wyznacza dyrektor.
3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała; jeżeli temperatura wynosi 38 °C należy powiadomić rodziców/opiekunów i ustalić sposób zabrania ucznia ze szkoły i przypomnieć / zalecić obowiązek kontaktu z teleporadą medyczną (rodzic informuje zwrotnie o stanie zdrowia ucznia).
4. Powiadamiamy w trybie pilnym rodziców/opikunów o stanie zdrowia i zobowiązujemy do pilnego zabrania ze szkoły.
5. Rodzic po odebraniu ucznia ze szkoły z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformować dyrektora o wynikach badania ucznia przez lekarza.
6. W przypadku stwierdzenia choroby / zakażenia dyrektor szkoły informuje o tym organ prowadzący.
7. Rodzice uczniów z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie są informowani telefonicznie przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
9. Dyrektor informuje Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
10. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są drogą elektroniczną należy sporządzić notatkę i protokół.

VII Postępowanie w przypadku zakażenia pracownika szkoły
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, mięśni – niezwłocznie informuje o tym dyrektora / kierownika, który podejmuje następujące działania :
   1.1. Kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (celem uniknięcia kontaktu z innymi pracownikami)
   1.2. Należy przeprowadzić wywiad z pracownikiem zachowując bezpieczną odległość i zalecić kontakt z lekarzem w celu zweryfikowania stanu zdrowia.
   1.3. Do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy.
   1.4. O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza pracownik jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podlega bezzwłocznie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
3. Każdy pracownik poddaje się badaniu temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosujemy działania jak w punkcie 1.
5. Pracownik z objawami choroby nie może podejmować pracy.
6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń PPIS przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są drogą elektroniczną lub telefoniczną , sporządzamy notatkę.

VIII Postępowanie w przypadku kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenie
1. Definicja kontaktu obejmuje:
   1.1. Każdego pracownika szkoły/ rodzica / opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut.
   1.2. Rozmowa z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas.
   1.3. Każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym co osoba chora.
2. Osoby z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
   1.1. Pozostać w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osoba chorą, prowadzenie samoobserwacji (codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na stan zdrowia)
   1.2. Po zauważeniu w ciągu 14 dni objawów choroby należy niezwłocznie powiadomić sanepid.
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do szczegółowych środków ostrożności.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta e współpracy ze służbami sanitarnymi.

IX Potwierdzenie zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły
1. Dyrektor informuje PPIS o zaistniałej sytuacji w porozumieniu z organem
prowadzącym po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną
decyzję o zamknięciu szkoły, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach
prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika / ucznia informuje
organ prowadzący i Kuratora Oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia SARSCoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do
stosowania zaleceń PPIS przy ustaleniu, czy należy wdrażać dodatkowe
procedury w danym przypadku.
4. Sporządzamy notatkę i ustalamy wykaz osób przebywających w tym samym
czasie i pomieszczeniu w którym przebywała osoba zakażona.

X Postanowienia końcowe

W każdym przypadku zaistnienia niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie sanepid.
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław, tel. 71 328-21-25