Godziny otwarcia:

8 - 14  Poniedziałek, Wtorek, Piątek

8 - 15  Środa

8 - 13  Czwartek

 

Kącik czytelniczy 😊

Aktualności

Lektury dostępne on-line


Wrocławski System Bibliotek Szkolnych

https://prolib.edu.wroclaw.pl/integro/catalog


Co jeszcze znajduje się w bibliotece:

  • trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
  • tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne
  • gry planszowe: edukacyjne i rozrywkowe
  • kroniki przodków szkoły :)

 


Regulamin biblioteki szkolnej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin Biblioteki jest aktem prawnym, wynikającym ze Statutu Szkoły.
2. Z księgozbioru zgromadzonego w bibliotece szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
3. Godziny pracy podane są na drzwiach wejściowych biblioteki.
4. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza.
5. Wszyscy korzystający z biblioteki powinni dbać o porządek i zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym użytkownikom.
6. Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie zniszczenia powstałe z ich winy.
7. Materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko (Nauczyciel bibliotekarz ma prawo skontrolować legitymację ucznia).
8. Każdy jest finansowo odpowiedzialny za materiały, które wypożycza.
9. W ogłoszonym terminie, pod koniec roku szkolnego, uczniowie są zobowiązani zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu lub czytając na miejscu.
2. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
3. Korzystając z wolnego dostępu do półek należy pamiętać o przestrzeganiu ładu i porządku.
4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni. Nie wypożycza się do domu wydawnictw ogólnoinformacyjnych, pozycji z księgozbioru podręcznego, materiałów opracowanych do kartotek.
5. Jednorazowo można wypożyczyć: 3 lektury oraz 2 inne pozycje ze zbiorów znajdujących się w czytelni, na okres 30 dni.
6. Jeżeli książka nie została przeczytana w terminie, można poprosić o przedłużenie terminu zwrotu.
7. Uczeń, który posiada na swoim koncie nie oddaną w terminie książkę nie może wypożyczyć kolejnej.
8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
9. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj rekompensaty.

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek.
2. Uczniowie mogą korzystać z czytelni po uprzednim pozostawieniu wierzchnich okryć w szatni i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
3. W czytelni nie wolno spożywać posiłków.
4. W czytelni obowiązuje zakaz rozmowy przez telefon.
5. Ze względu na przepisy BHP w czytelni obowiązuje zakaz ładowania telefonów.
6. Ze zbiorów znajdujących się w czytelni korzysta się na miejscu.
7. W uzasadnionych przypadkach niektóre książki (nie więcej niż trzy) można wypożyczyć do domu.
8. Czytelnik, który wybrał sobie książki powinien podejść z nimi do lady bibliotecznej, aby oddać karty.
9. Przeczytaną książkę należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Ze zbiorów audiowizualnych można korzystać wyłącznie w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
11. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

1. Do dyspozycji użytkowników biblioteki służą 3  stanowiska komputerowe.
2. Z komputera można korzystać w godzinach otwarcia czytelni.
3. Przy komputerze mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.
4. Uczeń może korzystać z zainstalowanych na komputerach programów.
5. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
6. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączenia i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itp.) jest niedozwolone.
7. Wszelkie zauważone usterki i niedociągnięcia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
8. Internet i oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach komputerowych służą jedynie do celów edukacyjnych, tj. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji dotyczących konkursów, olimpiad przedmiotowych.
9. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie ucznia.
11. Osoby nie stosujące się do zaleceń regulaminu będą miały zakaz korzystania z komputera.