Rekrutacja

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpoczyna się w dniu 13 maja 2019. Rekrutacja zakończy się 25 czerwca 2019.

 

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main!execute.action

Przedmioty brane pod uwagę do rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

Punkty rekrutacyjne:

L.p. Kryteria wynikające z Rozporządzenia i Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Wartość punktowa
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: max 100 pkt.
 1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
  • j. polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych- biologii, geografii, fizyki, chemii,
  • języka obcego na poziomie podstawowym

  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć,

 2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
 3. 20 pkt (100%x0,2) za każdy zakres egzaminu gimnazjalnego
 
2. Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum: max 72 pkt.
 • ocena: celujący
 • ocena: bardzo dobry
 • ocena: dobry
 • ocena: dostateczny
 • ocena: dopuszczający

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
8 pkt.
2 pkt.

3. Osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum: max 28 pkt.
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu
 • zawody wiedzy artystycznej i sportowe
7 pkt.
3 pkt.
18 pkt.

Zarządzenie Nr 2/2019
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

Zarządzenie Nr 3/2019
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów  ośmioletniej szkoły podstawowej do:
-klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
-klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77.